Algemeen

Dit is de privacyverklaring van BNB Advocatuur, gevestigd aan de Schepenen 7 te Lelystad, telefoonnummer: 0320 320 125, e-mail: info@bnbadvocatuur.nl, kvk: 70633908. Deze
privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website www.bnbadvocatuur.nl en niet op daarin geplaatste links van websites van derden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van BNB Advocaten, potentiële cliënten en andere personen die de website bezoeken of contact met het kantoor hebben.

In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe BNB Advocatuur omgaat met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze
waarop BNB Advocatuur omgaat met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen op voormeld telefoonnummer of e-mailadres. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij BNB Advocatuur indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www. autoriteitpersoonsgegevens.nl.

BNB Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dossier
Indien u een opdracht aan BNB Advocatuur verstrekt, verwerkt de advocaat persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals ingevuld in de overeenkomst van opdracht. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de dienstverlening kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering
Indien u een opdracht aan BNB Advocatuur verstrekt, verwerken het kantoor ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact
Indien u contact met BNB Advocatuur opneemt via het contactformulier op de website of per e-mail of via de telefoon worden de gegevens die u verstrekt intern verwerkt. Het gaat dan om de
contactgegevens die u aan BNB Advocatuur verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met het kantoor zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse websitebezoekers
Middels Google Analytics worden analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van de kantoorwebsite verwerkt. Dat gebeurt via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen. Indien u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser add-on downloaden en installeren.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

Dossier
De advocaat gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om u in uw zaak bij te staan. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de zaak, wordt altijd eerst uw toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming geeft u door de opdrachtbevestiging te tekenen.

Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten. De diensten kunnen namelijk niet uitgevoerd worden zonder verwerking en gebruik van persoonsgegevens.

U heeft het recht uw eerder verleende toestemming weer in te trekken. De advocaat mag dan geen gegevens meer van u verwerken. Dit houdt in dat de advocaat vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u zal verrichten. Het dossier zal dan onmiddellijk gesloten moeten worden.

Facturering
De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, worden door het kantoor gebruikt om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met BNB Advocatuur sluit uit te voeren.

Contact
De contactgegevens die u aan BNB Advocatuur verstrekt, worden gebruikt om contact met u op te nemen indien nodig. Dat kan onder andere om een vraag beantwoord te krijgen, u op de hoogte te houden van de status van uw dossier of u nadere stukken toe te sturen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van uw belang, maar ook het belang van het kantoor.

Analyse websitebezoekers
De gegevens die BNB Advocatuur verzamelt over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Dossier
BNB Advocatuur bewaart het fysieke dossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is. Om nakoming van een gerechtelijke uitspraak te kunnen afdwingen, geeft de gerechtelijke instantie een zogenoemde grosse (uitspraak met stempel “in naam van de Koning”) af. Deze grosse zal voor u in onze kluis worden bewaard, bewaard blijven en op verzoek aan u worden verstrekt. Omdat de advocaat op grond van de Gedragsregels Advocatuur niet tegen cliënten of voormalige clienten van BNB Advocatuur mag optreden, blijven uw gegevens digitaal ook na beëindiging van de opdracht bewaard. Indien u daar bezwaar tegen mocht hebben, kunt BNB Advocatuur verzoeken om uw gegevens na de wettelijke bewaartermijn te verwijderen.

Administratie
De administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, wordt door het kantoor gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar bewaarde om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens
Overige contactgegevens worden gedurende één jaar na het laatste contact bewaard, tenzij u eerder een verzoek bij het kantoor indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers
De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Uw gegevens worden opgeslagen in een fysiek digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de advocaat verstuurt of ontvangt. Voor de aanvraag van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) worden uw gegevens verstrekt aan de Raad voor Rechtsbijstand. In correspondentie met de wederpartij kunnen gegevens worden verstrekt aan de (advocaat)wederpartij. Daarnaast worden in een gerechtelijke procedure uw persoonsgegevens aan de rechtbank en Openbaar Ministerie en daarmee aan de (advocaat)wederpartij verstrekt. De correspondentie en stukken aan de rechtbank worden u voorafgaand ter beoordeling gezonden. Uw goedkeuring ziet eveneens op de verstrekking van uw persoonsgegevens.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een zaak, een klacht tegen de advocaat indient die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw persoonsgegevens staan
opgenomen, dan wel de advocaat een klacht voorlegt, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Uw gegevens worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw opdracht, op uw verzoek of voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving is vereist.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

BNB Advocatuur heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a) Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
b) Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
c) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
d) In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
e) Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met BNB Advocatuur op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Verandert er iets in de persoonsgegevens die het kantoor verwerkt of in de toepasselijke regelgeving, dan heeft BNB Advocatuur het recht deze privacyverklaring aan te passen. Bij ingrijpende wijzigingen zal een melding op de website geplaatst worden.

Versie 1 augustus 2018

Scroll naar boven