BNB Advocatuur maakt vooraf duidelijke afspraken met cliënten over de door het kantoor gehanteerde tarieven. In het algemeen worden de werkzaamheden tegen een uurtarief gedeclareerd. BNB Advocatuur hanteert verschillende uurtarieven omdat het uurtarief onder andere afhangt van de aard (financiële belang, spoed etc.) van de zaak.

In onderling overleg kan in bepaalde situaties worden afgeweken van het hanteren van het uurtarief. Werkzaamheden kunnen tegen een fixed fee worden verricht. Ook is het mogelijk een combinatie van een gereduceerd uurtarief, aangevuld met een vergoeding wanneer de zaak met succes wordt afgerond.

Bijkomende kosten
De algemene kantoorkosten (administratie, telefoonkosten, porti e.d.) zijn niet verdisconteerd in het honorarium. Hiervoor wordt een bedrag van 6% van het honorarium in rekening gebracht, alsmede verschotten die specifiek voor een bepaalde zaak gemaakt zijn (griffierechten, koerierskosten, reiskosten, kosten van voor bijstand ingeschakelde derden, e.d.). Over het honorarium wordt 21 % BTW berekend.

Gefinancierde rechtsbijstand
BNB Advocatuur verricht in beginsel geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Voor specifieke gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt. Neem contact op voor meer informatie. 

Scroll naar boven