Fiscaal invorderingsrecht behelst de rechtsregels betreffende het invorderen en innen van belastingschulden door de Ontvanger. Hij heeft daartoe verschillende bevoegdheden om over te gaan tot het invorderen van de verschuldigde belasting. Hij kan een belastingschuldige via het civiele recht aansprakelijk stellen wegen een onrechtmatige daad, maar kan dat ook via het Invorderingsrecht door een belastingschuldige bestuursrechtelijke aansprakelijk te stellen. In de regel begint de invordering met een aanmaning, gevolgd door een dwangbevel. Rechtsmiddelen tegen een aanmaning en dwangbevel zijn mogelijk. In bijzondere gevallen gaat de Ontvanger over tot een versnelde invordering waarbij belasting wordt ingevorderd zonder de procedure over de hoogte van de schuld af te wachten. Dit kan een ingrijpend maatregel zijn.

De Ontvanger kan ook door middel van een aansprakelijkstelling anderen dan de belastingschuldige aanspreken tot het betalen van een belastingschuld. Zo kan hij erfgenamen, huwelijkspartners en bestuurders van een vennootschap aansprakelijk stellen voor de door een ander verschuldigde erfbelasting, inkomstenbelasting respectievelijk loonbelasting.

BNB Advocatuur beschikt over specifieke deskundigheid om u bij te staan bij vragen en geschillen op het gebied van het invorderingsrecht. BNB Advocatuur wijst u op de mogelijkheden die er zijn bij het invorderen van belastingschulden, treedt in overleg met de Ontvanger en voert zo nodig verweer tegen invorderings- en executiemaatregelen.

Onderwerpen

 • Aanmaning
 • Dwangbevel
 • Versnelde executie
 • Inkomensbeslag
 • Conservatoir beslag
 • Uitstel van betaling
 • Kwijtschelding
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Inlenersaansprakelijkheid
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Faillissement
Scroll naar boven