Artikel 1: De vennootschap

BNB Advocatuur is de handelsnaam van BNB Fiscale Advocatuur B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke statutair is gevestigd te Lelystad.
Deze vennootschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 70633908. Het BTW-nummer is NL8584.01.964.B.01.

Artikel 2: De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met BNB Advocatuur (hierna ook wel: het kantoor) sluit. Ze zijn ook van toepassing op uw aanvullende opdrachten of uw vervolgopdrachten.
2. Op deze algemene voorwaarden kan niet alleen BNB Advocatuur een beroep doen, maar ook de personen die door het kantoor worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst die u met BNB Advocatuur hebt gesloten. Ook vennoten, werknemers en medewerkers die niet meer voor het kantoor werken, en hun erfgenamen, kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

Artikel 3: Uw overeenkomst met BNB Advocatuur
1. Als u met BNB Advocatuur een overeenkomst sluit, wordt u geacht deze overeenkomst uitsluitend te sluiten met het kantoor. Uw opdracht wordt geacht uitsluitend door BNB Advocatuur te zijn aanvaard. Deze regel geldt ook als het uw uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan dit kantoor zijn verbonden.
2. BNB Advocatuur sluit de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek uit.
3. Op alle overeenkomsten die u met BNB Advocatuur sluit, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4: De uitvoering van uw opdracht
1. BNB Advocatuur voert de overeenkomst die het kantoor met u sluit uitsluitend uit ten behoeve van u. Derden kunnen aan deze werkzaamheden geen rechten ontlenen. U vrijwaart BNB Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade heeft geleden door werkzaamheden die het kantoor ten behoeve van u verricht of heeft verricht.
2. Bij de uitvoering van uw opdracht laat BNB Advocatuur zich leiden door uw belang. Daarbij neemt het kantoor de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
3. Bij de uitvoering van uw opdracht handelt BNB Advocatuur zoals u van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocatenkantoor mag verwachten. Het kantoor spant zich in om het resultaat te bereiken dat u voor ogen staat, maar garanderen niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel 5: Bewaring van stukken
Nadat BNB Advocatuur de werkzaamheden voor u heeft beëindigd, sluit het kantoor het dossier. Als u op dat moment niet iets anders met het kantoor afspreekt en het ook niet om andere redenen tot iets anders gehouden is, worden de stukken uit het dossier gearchiveerd. U kunt deze stukken nog opvragen tot vijf jaar nadat BNB Advocatuur de werkzaamheden voor u heeft beëindigd. Niet wordt uitgesloten dat na verloop van deze zeven jaar de stukken worden vernietigd.

Artikel 6: Vergoeding en verschotten
1. Omdat de advocaat van BNB Advocatuur werkzaamheden voor u verricht, heeft zij recht op vergoeding. Deze vergoeding wordt vermeerderd met zogenaamde ‘verschotten’ en met BTW.
2. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven die het kantoor ten behoeve van u doen, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, procureurssalaris. Verschotten zijn anderzijds de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon- en telefaxkosten, en kosten van fotokopieën. Deze kantoorkosten worden forfaitair op 6% van de vergoeding bepaald. BNB Advocatuur kan de verschotten periodiek en apart aan u in rekening brengen.
3. Tenzij u iets anders met BNB Advocatuur hebt afgesproken, berekent het kantoor de vergoeding volgens het uurtarief dat op de opdrachtbevestiging is vermeld. Het uurtarief dat met u is overeengekomen kan ieder jaar op 1 januari worden aangepast. Deze aanpassing vindt plaats op basis van de aanpassing van het maandprijsindexcijfer volgens de door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfers CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening, met dien verstande dat het kantoor het uurtarief op 1 januari altijd met 3% mag verhogen.
4. BNB Advocatuur mag u vergoedingen tussentijds in rekening brengen. Ook mag het kantoor u voorschotten in rekening brengen. Voorschotten worden bij tussentijdse declaraties en bij de einddeclaratie verrekend.

Artikel 7: De betaling van de facturen van BNB Advocatuur
1. Tenzij u iets anders met BNB Advocatuur hebt afgesproken of iets anders op de door het kantoor verstrekte facturen is aangeven, moet u alle facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum betalen. U mag niets van het factuurbedrag aftrekken of met het factuurbedrag verrekenen, en u mag uw betaling ook niet opschorten.
2. Als u een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Wettelijke rente is de rente van de artikelen 6:119 en 6:119a Burgerlijk Wetboek.
3. Als u in verzuim bent, komen ook de kosten voor uw rekening die het kantoor in en buiten rechte moet maken om u tot nakoming van uw verplichtingen te bewegen.
4. Als u een factuur niet of niet op tijd betaalt, kan een incassoprocedure voor de burgerlijke rechter of voor de Geschillencommissie Advocatuur gestart worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor beroepsfouten
1. De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van BNB Advocatuur, daaronder begrepen eventuele medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat het kantoor onder die verzekering draagt. De inhoud en omvang van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen ruimschoots de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Desgewenst ontvangt u een extract van het beroepsaansprakelijkheidspolis van het kantoor.
2. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid van BNB Advocatuur beperkt tot driemaal de vergoeding dat de advocaat in de desbetreffende zaak in rekening heeft gebracht in het jaar waarin de advocaat de beroepsfout heeft gemaakt.

Artikel 9: De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur
1. BNB Advocatuur neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Als u met het kantoor een overeenkomst sluit, aanvaardt u ook de toepasselijkheid van deze regeling.
2. Als u een klacht hebt over het werk van de advocaat of over een declaratie, moet u deze voorleggen aan de klachtenfunctionaris, en wel binnen twee maanden na de dag waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van het handelen of nalaten dat aanleiding was voor uw klacht. Als u tijdig klaagt, zal uw klacht worden behandeld volgens de interne kantoorklachtenregeling, waarvan u op verzoek een exemplaar ontvangt. Binnen vier weken (in beginsel) nadat uw klacht door het kantoor is ontvangen, wordt u schriftelijk een oplossing voor het probleem voorgelegd.
3. Als uw klacht niet of niet naar uw tevredenheid is opgelost met BNB Advocatuur, dan kunt u uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (tel: 070-3105310). De geschillencommissie is ook bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal €10.000,00.
4. Nadat twaalf maanden na genoemde schriftelijke reactie op uw klacht zijn verstreken, vervalt de mogelijkheid om nog een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur in te dienen.
5. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, zoals dat geldt op het moment waarop u de klacht bij de geschillencommissie indient. U kunt dit reglement bij de geschillencommissie opvragen.
6. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van het geschil dat u met BNB Advocatuur hebt. Als u uw opdracht in een zakelijke hoedanigheid aan het kantoor hebt gegeven, voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in arbitrage.
7. Een particuliere cliënt heeft het recht om binnen één maand nadat BNB Advocatuur zich schriftelijk op de onbevoegdheid van de burgerlijke rechter heeft beroepen, schriftelijk aan het kantoor te laten weten dat wordt gekozen voor beslechting van het geschil door de burgerlijke rechter. Bij het uitblijven van deze keuze, voorziet het Reglement Geschillencommissie Advocatuur in een bindend advies.
8. Als u een particuliere cliënt bent en BNB Advocatuur heeft een vordering op u te incasseren, zal alleen sprake zijn van een bindend advies als u het nog openstaande bedrag onder de  geschillencommissie stort. Doet u dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
9. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Scroll naar boven